นักกายภาพบำบัด

1646803864_2.jpg

ธนนิจ หาญพานิชนา (เจ)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

•  เกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญเงิน)

   คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

•  การออกกำลังกายเฉพาะทางในนักกีฬา

   (Sport specific training)

•  ความเชี่ยวชาญในการพันเทปนักกีฬา

•  ความเชี่ยวชาญการออกกำลังกายในน้ำหรือธาราบำบัด

ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ

•  Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) , Radial shockwave

ประวัติการฝึกอบรม

•  อบรมการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นสมอง

   ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) 

   ที่แผนก  Noninvasive Brain Stimulation (NIBS)

   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รางวัล/เหรียญตรา

•  ตราบำบัด Sprort physical therapy