นักกายภาพบำบัด

1661486443_2.jpg

สิริกานต์ บัวลอยลม (นุ๊ก)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

  • เกียรตินิยมอันดับ2 คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเชี่ยวชาญ

  • Shock wave Therapy
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ

  • Shockwave
  • Manual Therapy

ประวัติการอบรม

  • Theory and Management of Pain มหาวิทยาลัยมหิดล
  • The Effectiveness of Combined Shockwave Therapy and Other Modalities