Text Neck Syndrome… ภัยจากสังคมก้มหน้า

Text Neck Syndrome คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ และอาจรวมไปถึงความเสื่อมกระดูก ข้อต่อกระดูก หรือหมอนรองกระดูกบริเวณคอได้ โดยปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการบาดเจ็บซ้ำซากบริเวณคอหรือจากการค้างอยู่ในท่าก้มคอเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งเกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แทปเลต หรืออุปกรณ์ติดตั้ง wireless ต่างๆ

 

อาการที่มักเกิด

– ปวดเมื่อยเรื้อรังบริเวณศีรษะ ต้นคอ บ่า ไหล่ หรือสะบัก

– ในรายที่เป็นมาก อาจจะมีอาการชา ปวดร้าวลงแขนหรือหลังส่วนล่าง อาจเกิดอาการอ่อนแรงของแขนและมือได้ หรืออาจส่งผลให้การทรงท่าของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป

– หลังทานยาจะมีอาการดีขึ้นชั่วคราวและจะมีอาการปวดอีกครั้งเมื่อเริ่มใช้งานในลักษณะเดิมๆ คือ ก้มคอเล่นโทรศัพท์มือถือ

 

วิธีป้องกัน

วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่

  1. ท่าทางในการใช้งาน ควรให้ท่าทางของคออยู่ในแนวตรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ก้มหลัง และไม่ห่อไหล่ เพราะการก้มคอทุกๆ 15 องศา จะเพิ่มแรงกดต่อกระดูกสันหลังส่วนคอถึง 27 กิโลกรัม!! และควรยกแขนขึ้นแทนการก้มคอ
  2. ระยะเวลาที่ใช้งาน ควรพักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ เมื่อใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น เงยหน้าขึ้นทุกๆ 10-15 นาที
  3. ออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อคอและไหล่ให้แข็งแรง

โดยท่าออกกำลังกายสามารถทำได้ ดังนี้

  • เริ่มจากพยายามเก็บคางช้าๆ ตามองตรงไปข้างหน้า
  • ยกมือทั้งสองข้างมาวางที่ท้ายทอย พยายามดันศีรษะไปข้างหลังต้านกับมือ และดันศอกไปข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • ค้างไว้ 7 วินาที จากนั้นพัก 10 วินาที ทำซ้ำ 5 ครั้ง นับเป็น 1 เซต ทำทั้งหมด 3 เซต

หากท่านมีอาการปวดคอเรื้อรัง อย่านิ่งนอนใจไป ให้รีบรักษาก่อนจะสายเกินแก้!

  • แชร์